Weather Ho Chi Minh City

Current weather
Update : 13h 21/02/2024
 • Temperature
  : 32°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 61
 • Wind
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 4 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 22/02/2024
33°C
23°C
Có mây, ngày không mưa
Friday 23/02/2024
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Saturday 24/02/2024
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Sunday 25/02/2024
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Monday 26/02/2024
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Tuesday 27/02/2024
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 28/02/2024
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thursday 29/02/2024
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Friday 01/03/2024
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Saturday 02/03/2024
33°C
24°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days