Weather Ho Chi Minh City

Current weather
Update : 13h 28/06/2022
 • Temperature
  : 32.3°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 72
 • Wind
  : Gió tây nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Wednesday 29/06/2022
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 30/06/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 01/07/2022
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 02/07/2022
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 03/07/2022
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 04/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 05/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 06/07/2022
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 07/07/2022
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days