Weather Thanh Hoa

Current weather
Update : 4h 27/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 96
 • Wind
  : Gió tây tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/10/2021
27°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/10/2021
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa to
Saturday 30/10/2021
25°C
22°C
Nhiều mây, có mưa to
Sunday 31/10/2021
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Monday 01/11/2021
26°C
22°C
Nhiều mây, có mưa dông
Tuesday 02/11/2021
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa dông
Wednesday 03/11/2021
27°C
23°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
28°C
22°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
28°C
22°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days