Weather Thai Binh

Current weather
Update : 1h 27/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 96
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/10/2021
23°C
21°C
Nhiều mây, có mưa dông
Friday 29/10/2021
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Saturday 30/10/2021
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sunday 31/10/2021
24°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Monday 01/11/2021
23°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Tuesday 02/11/2021
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Wednesday 03/11/2021
27°C
19°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
28°C
20°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
29°C
20°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days