Weather Quang Binh

Current weather
Update : 10h 25/10/2021
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 73
 • Wind
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
23°C
20°C
Nhiều mây, không mưa
Wednesday 27/10/2021
23°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 28/10/2021
24°C
22°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 29/10/2021
25°C
20°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Saturday 30/10/2021
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Sunday 31/10/2021
26°C
20°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Monday 01/11/2021
26°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Tuesday 02/11/2021
27°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/11/2021
27°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days