Weather Long An

Current weather
Update : 4h 27/10/2021
 • Temperature
  : 27.5°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 87
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/10/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/10/2021
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/10/2021
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/11/2021
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/11/2021
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
33°C
25°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days