Weather Lao Cai

Current weather
Update : 10h 25/10/2021
 • Temperature
  : 22°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
27°C
20°C
Có mây, không mưa
Wednesday 27/10/2021
26°C
21°C
Nhiều mây, không mưa
Thursday 28/10/2021
26°C
21°C
Nhiều mây, không mưa
Friday 29/10/2021
25°C
22°C
Nhiều mây, không mưa
Saturday 30/10/2021
25°C
22°C
Nhiều mây, không mưa
Sunday 31/10/2021
24°C
22°C
Nhiều mây, không mưa
Monday 01/11/2021
26°C
23°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Wednesday 03/11/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Temperature chart for the past 10 days