Weather Kien Giang

Current weather
Update : 10h 25/10/2021
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 72
 • Wind
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 27/10/2021
31°C
27°C
Có mây, không mưa
Thursday 28/10/2021
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Friday 29/10/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 30/10/2021
0°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 31/10/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Monday 01/11/2021
30°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/11/2021
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/11/2021
30°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days