Weather Pleiku

Current weather
Update : 10h 25/10/2021
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 66
 • Wind
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 6 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
25°C
18°C
Có mây, không mưa
Wednesday 27/10/2021
22°C
18°C
Nhiều mây, có mưa to
Thursday 28/10/2021
26°C
18°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/10/2021
25°C
18°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 30/10/2021
24°C
18°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
25°C
18°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
26°C
18°C
Có mây, có mưa rào
Tuesday 02/11/2021
27°C
19°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
29°C
19°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days