Weather Binh Phuoc

Current weather
Update : 10h 25/10/2021
 • Temperature
  : 29.8°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 97
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Wednesday 27/10/2021
30°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thursday 28/10/2021
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/10/2021
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/10/2021
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
34°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Wednesday 03/11/2021
34°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days