Weather Binh Dinh

Current weather
Update : 10h 25/10/2021
 • Temperature
  : 26°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 85
 • Wind
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
26°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Wednesday 27/10/2021
27°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Thursday 28/10/2021
27°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 29/10/2021
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Saturday 30/10/2021
25°C
24°C
Nhiều mây, có mưa to
Sunday 31/10/2021
27°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Monday 01/11/2021
29°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 02/11/2021
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/11/2021
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days