Tin nước dâng cực đại 3 ngày tới (từ ngày 05/05 đến ngày 08/05/2021)

Tin nước dâng cực đại 3 ngày tới  (từ ngày 05/05 đến ngày 08/05/2021)

Tin phát lúc 09h30 ngày 05/05/2021