Weather Quang Tri

Current weather
Update : 7h 25/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Có mưa
 • Humidity
  : 90
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Tuesday 26/10/2021
24°C
19°C
Có mây, có mưa rào
Wednesday 27/10/2021
23°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 28/10/2021
24°C
21°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 29/10/2021
27°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/10/2021
26°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
27°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Tuesday 02/11/2021
28°C
21°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
28°C
21°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days