Weather Dak Lak

Current weather
Update : 4h 27/10/2021
 • Temperature
  : 21°C
 • Weather
  : Có mưa
 • Humidity
  : 99
 • Wind
  : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/10/2021
28°C
20°C
Có mây, không mưa
Friday 29/10/2021
28°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/10/2021
29°C
22°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/10/2021
31°C
21°C
Có mây, không mưa
Monday 01/11/2021
31°C
21°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
31°C
20°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
31°C
22°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
30°C
21°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
30°C
21°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days