Weather Vung Tau

Current weather
Update : 4h 27/10/2021
 • Temperature
  : 27.9°C
 • Weather
  : Có mưa
 • Humidity
  : 90
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/10/2021
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Friday 29/10/2021
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Saturday 30/10/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/10/2021
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/11/2021
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/11/2021
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/11/2021
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/11/2021
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Friday 05/11/2021
34°C
26°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days