BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN NĂM CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN NĂM CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Chi tiết tin