www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Fri, 31 May 2024 14:24:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Mon, 20 May 2024 14:34:15 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Fri, 10 May 2024 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Tue, 30 Apr 2024 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Sat, 20 Apr 2024 10:30:22 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Wed, 10 Apr 2024 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Sun, 31 Mar 2024 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Wed, 20 Mar 2024 14:52:23 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Sun, 10 Mar 2024 12:34:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Thu, 29 Feb 2024 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Tue, 20 Feb 2024 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Sat, 10 Feb 2024 10:12:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Wed, 31 Jan 2024 15:09:59 GMT