www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Wed, 31 May 2023 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Sat, 20 May 2023 12:12:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ (Từ ngày 11 đến ngày 20/5/2023) Wed, 10 May 2023 14:57:02 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ (Từ ngày 01 đến ngày 10/5/2023) Sun, 30 Apr 2023 12:22:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ (Từ ngày 21 đến ngày 30/4/2023) Thu, 20 Apr 2023 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ Mon, 10 Apr 2023 15:06:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ (Từ ngày 01 đến ngày 10/4/2023) Fri, 31 Mar 2023 15:12:46 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ (Từ ngày 21 đến ngày 31/3/2023) Mon, 20 Mar 2023 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ (Từ ngày 11 đến ngày 20/3/2023) Fri, 10 Mar 2023 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10/3/2023 Tue, 28 Feb 2023 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 28/02/2023 Mon, 20 Feb 2023 15:00:00 GMT TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20/02/2023 Fri, 10 Feb 2023 15:19:58 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/6/2022 Tue, 31 May 2022 15:31:11 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/5/2022 Fri, 20 May 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/5/2022 Tue, 10 May 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/5/2022 Sat, 30 Apr 2022 11:54:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-30/4/2022 Wed, 20 Apr 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/4/2022 Sun, 10 Apr 2022 13:04:23 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/4/2022 Thu, 31 Mar 2022 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/3/2022 Sun, 20 Mar 2022 12:56:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/03/2022 Thu, 10 Mar 2022 15:11:42 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/03/2022 Mon, 28 Feb 2022 14:45:12 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/02/2022 Thu, 10 Feb 2022 15:15:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 01-10/02/2022 Mon, 31 Jan 2022 14:40:15 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/01/2022 Thu, 20 Jan 2022 15:33:09 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/01/2022 Mon, 10 Jan 2022 15:40:55 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-28/02/2021 Sat, 20 Feb 2021 14:30:31 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/02/2021 Wed, 10 Feb 2021 11:28:20 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 21-31/01/2021 Wed, 20 Jan 2021 16:37:06 GMT BẢN TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11-20/01/2021 Sun, 10 Jan 2021 11:27:55 GMT