BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC THÁNG 9 KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC THÁNG 9 KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Chi tiết tin