BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC THÁNG 11 KHU VỰC BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC THÁNG 11 KHU VỰC BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Chi tiết tin