BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN VỪA CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ (Từ ngày 01 đến 15/5/2022)

BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN VỪA CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ (Từ ngày 01 đến 15/5/2022)

Chi tiết tin