BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN VỪA CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC HẠN VỪA CÁC SÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

Chi tiết tin