BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN PHỤC VỤ GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN PHỤC VỤ GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 KHU VỰC TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Chi tiết tin