BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN (Phục vụ đổ ải vụ Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 Đợt 2)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN (Phục vụ đổ ải vụ Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 Đợt 2)

Chi tiết tin