BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 01-10/8/2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 01-10/8/2021

Chi tiết tin