Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/6/2021

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/6/2021

Dự báo, trong tháng 6/2021, ngoại trừ khu vực miền Tây Nam Bộ và một vài nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có thể xảy ra tình trạng khô hạn trong thời kỳ nửa cuối tháng; còn các nơi khác trên cả nước đều ở trạng thái bình thường trong cả thời kì. 

Chi tiết tin