www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN MƯA LỚN Ở TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ Wed, 27 Oct 2021 03:30:00 GMT