Mạng lưới trạm thủy văn : Khu vực Nam Bộ - có 8 Trạm.
Sông Mã trạm Tên trạm Tọa độ
Sông Tiền 69759 Tân Châu Kinh độ:105 độ 13''- Vĩ độ:10 độ 48'
Sông Tiền 014501 Strung Treng Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Sông Tiền 014901 Kratie Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Sông Tiền 013901 PakSe Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Sông Hậu 66760 Châu Đốc Kinh độ:105 độ 06''- Vĩ độ:10 độ 42'
Sông Hậu 66768 Cần Thơ Kinh độ:105 độ 47''- Vĩ độ:10 độ 02'
Đồng Nai 71591 Tà Lài Kinh độ:107 độ 22''- Vĩ độ:11 độ 22'
Vàm Cỏ Tây 70606 Mộc Hóa Kinh độ:105 độ 56''- Vĩ độ:10 độ 46'