Mạng lưới trạm thủy văn : Khu vực Bắc Trung Bộ - có 4 Trạm.
Sông Mã trạm Tên trạm Tọa độ
Sông Mã 73404 Lý Nhân Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Sông Mã 73405 Giàng Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Sông Cả 72428 Nam Đàn Kinh độ:0- Vĩ độ:0
Sông La 72444 Linh Cảm Kinh độ:0- Vĩ độ:0