Mạng lưới trạm thủy văn : Khu vực Tây Nguyên - có 3 Trạm.
Sông Mã trạm Tên trạm Tọa độ
La Nga 71577 Tà Pao Kinh độ:107 độ 43''- Vĩ độ:11 độ 08'
Srêpôk 69716 Bản Đôn Kinh độ:107 độ 46''- Vĩ độ:12 độ 54'
DakBla 69702 KonTum Kinh độ:108 độ 01''- Vĩ độ:14 độ 20'